Servicii

Suntem o firmă cu vastă experiență în domeniul managementului proiectelor europene.

PRO XPERT CONSULTING S.R.L. se adresează persoanelor fizice sau juridice care activează atât în mediul privat cât și în sectorul public. Portofoliul de servicii oferit cuprinde patru axe majore:

Consultanță

 • în elaborarea proiectelor
 • cu finanțare nerambursabilă

Achizitie publică

 • Organizarea și desfășurarea
 • procedurilor de achizitie publică

Management

 • al procesului de implementare
 • finanțare nerambursabilă

Formare

 • Formare profesionala
 • cursuri seminarii

Pe lângă acestea PRO XPERT CONSULTING S.R.L. mai oferă consultanță la elaborarea strategiilor de dezvoltare, întocmirea planurilor de afaceri și de marketing, realizarea analizelor de piață, cost-beneficu, ale fluxului de numerar sau SWOT și oferă suport la constiturea ONG-urilor și a altor entități juridice.

Consultanță în elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Oferirea de consultanță pentru elaborarea și câștigarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă este un demers complex care necesită pregătire și expertiză adecvată.

Acesta pornește de la identificarea programului de finanțare cel mai potrivit în funcție de nevoile clientului sau adaptarea ideii de afaceri a acestuia la finanțările nerambursabile existente la momentul respectiv.

Mai apoi echipa PRO XPERT CONSULTING clarifică aspectele legate de eligibilitatea beneficiarului și a proiectului, gestionează obținerea documentelor necesare întocmirii proiectului și oferă consultanță cu privire la posibilitățile de asigurare a cofinanțării.

Elaborarea cererii de finanțare, memoriului justificativ, bugetului, planului de afaceri și de marketing, analizele cost-beneficiu și SWOT și completarea formularelor anexe reprezintă etapele scrierii propriu-zise a proiectului.

Acestea trebuie realizate cu multă atenție pentru a asigura obținerea finanțării nerambursabile. Întregul demers se finalizează cu depunerea dosarului și obținerea fișei de conformitate.

Ulterior, în perioada anterioară acordării finanțării echipa noastră oferă suport pentru rezolvarea eventualelor clarificări solicitate de autoritatea contractantă pe parcursul perioadei de evaluare.

Achizitii publice

Societatea noastră, prin angajații săi, experți în domeniul achizițiilor publice, şi-a propus să găsească cele mai bune soluţii la problemele clienţilor săi, să ofere asistenţă şi sprijin pentru punerea în practică a conceptelor şi procedurilor de achiziţii publice, ţinând cont de diversitatea legislaţiei în domeniu, serviciile oferite adresându-se atât clienților din sectorul public cât și celor din sectorul privat.

Servicii adresate sectorului public:

Autorităților contractante din sectorul public sau privat, le oferim servicii de consultanță specializată pentru întocmirea documentațiilor și derularea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de lucrări, servicii, bunuri, concesiuni. Serviciile oferite pentru fiecare procedura derulată acoperă toate etapele procesului de achiziție publică dupa cum urmează:

1. Etapa de elaborare documentație atribuire:
 • Stabilirea valorii estimate
 • Stabilirea cerințelor minime de calificare;
 • Stabilirea clauzelor contractuale;
 • Stabilirea criteriului de atribuire, a factorilor de evaluare, algoritmuri punctaje, ponderi;
 • Completarea Fișei de date a achiziției;
 • Stabilirea formularelor și modelelor;
 • Elaborarea notelor justificative.
2. Etapa de chemare la competiție
 • Intocmirea anunţului/ invitației de participare;
 • Publicarea în SEAP;
 • Informatii pentru ofertanți.
3. Etapa de derulare a procedurii
 • Asistenţă şi consultanţă pentru comisia de evaluare la deschiderea ofertelor
 • Intocmire proces verbal de deschidere;
 • Asigurarea de experți (tehnic/financiar/juridic) pentru comisia de evaluare;
 • Asistență la întocmirea proceselor verbale ale ședințelor de evaluare.
4. Etapa de atribuire a contractului
 • Asistență la întocmirea raportului procedurii;
 • Intocmirea comunicărilor rezultatului procedurii;
 • Asistență pentru elaborarea punctelor de vedere împotriva contestațiilor (dacă este cazul);
 • Intocmirea contractului de servicii/ lucrări cu ofertantul câştigător;
 • Transmiterea notificării privind rezultatul procedurii către ANRMAP;
 • Intocmirea și publicarea anunțului de atribuire.
5. Etapa de încheiere a dosarului
 • Definitivarea dosarului de achiziție publică.

Managementul procesului de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Implementarea corectă este esențială pentru a asigura succesul unui proiect și pentru a evita situațiile care să conducă la refuzarea efectuării plăților de către autoritatea finanțatoare sau la rambursarea parțială a sumelor plătite.

Pentru aceasta PRO XPERT CONSULTING S.R.L a perfecționat un sistem de management specific adaptat implementării proiectelor.

Acesta cuprinde:

 • elaborarea programului de achiziții pentru proiect și derularea procedurilor specifice
 • consultanță în redactarea actelor adiționale aferente contractului de finanțare
 • întocmirea graficelor de rambursare
 • întocmirea declaraţiilor de eşalonare și a rapoartelor de progres

Elaborarea dosarelor cererilor de plată și de rambursare, inclusiv a cererilor de plată pentru TVA, în funcţie de programul de finanțare este de asemenea o etapă a implementării care nu poate fi neglijată

În funcție de corectitudinea cererilor de plată și de acuratețea documentelor justificative rambursarea banilor aferenți proiectului va fi integrală și la timp.

Organizarea sedințelor de progres și monitorizare, supravegherea demersurilor legate de publicitate și audit și asigurarea managementului financiar al proiectului reprezintă de asemenea responsabilități ale echipei de implementare PRO XPERT CONSULTING S.R.L.

Aceasta asigură buna desfășurare a proiectului prin identificarea anticipată și remedierea eventualelor neconformități.

La sfârșitul perioadei de implementare echipa noastră furnizează un raport final al proiectului și rămâne la dispoziția beneficiarului pe perioada monitorizării ulterioare.

Formare

Potrivit articolului 3, respectiv articolului 4 a Ordonanței 129/2000, formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul național de educație și formare profesională și are ca principale obiective:

 • facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
 • pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;
 • actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații inrudite;
 • schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;
 • însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Echipa noastră de specialiști în resurse umane și în formarea profesională continuă a adulților vă oferă cursuri de formare profesională autorizate ANC –AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (fost CNFPA) pentru diferite ocupații, în conformitate cu Codul Ocupațiilor din România.

Organizăm workshop-uri, seminarii, training-uri, conferințe pe teme privind dezvoltarea carierei, implicându-ne activ și oferindu-vă sprijin în traseul dvs. profesional.